Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, este avís legal establix les condicions d’ús del lloc web www.correos.es que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant, “Correos”), amb domicili social al carrer del Conde de Peñalver 19, 28006 Madrid (Espanya), NIF número A83052407, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 16.665, llibre 0, foli 20, secció 8, full M-284323, inscripció 1a (dades registrals del nom de domini "correos.es": Inscripció 1/M al full, secció, foli, llibre i tom anteriorment indicats), posa a disposició dels usuaris d’internet. 

Correos està habilitada per a prestar servicis postals de conformitat amb el que preveu la Llei 43/2010, de 30 de desembre, dels Drets dels Usuaris i del Mercat Postal i per a prestar servicis de telecomunicacions de conformitat amb la Llei 9/2014, de 9 de novembre, General de Telecomunicacions.

Per a establir una comunicació directa i efectiva, es pot posar en contacte amb nosaltres a través del  nostre formulari  o mitjançant el telèfon 915 197 197. Si es tracta de servicis de caràcter bàsic d’interés general: postal, transport i financer, el telèfon a la seua disposició és 900 400 004. 

També pot consultar la pàgina d’Atenció al Client.

Acceptació

L’accés al lloc web www.correos.es atribuïx la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions incloses en este Avís legal.

El contingut d'este Avís legal pot tindre modificacions, per la qual cosa la seua acceptació per part de l’usuari serà respecte de la versió de l’Avís legal publicada per Correos en el moment en què l’usuari accedisca al lloc web.

L'ús de certs servicis oferits a través del lloc web www.correos.es es pot trobar sotmés a condicions particulars que, segons els casos, substituïsquen, completen i/o modifiquen este Avís legal. L’accés a eixos servicis implica l’acceptació de les condicions particulars establides per estos. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les condicions particulars de servici cada vegada que hi accedisca.

L’accés al lloc web www.correos.es es troba igualment sotmés a tots els avisos, les condicions d’ús i les instruccions posats en coneixement de l’usuari per Correos que substituïsquen, completen i/o modifiquen este Avís legal.

Subscripció de servicis

Amb caràcter general, l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun dels servicis que s’oferisquen a través del lloc web pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o inici de sessió. A este efecte, l’usuari garantix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comunique en omplir el/els formulari/s de subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantindre tota la informació facilitada de manera que responga, en cada moment, a la seua situació real.

Les tarifes recollides al web en el concepte "Des de" corresponen a tarifes sense impostos inclosos. 

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer ús de les utilitats i/o servicis oferits per Correos a través del lloc web www.correos.es de conformitat amb la llei, este Avís legal, les condicions particulars publicades per a determinats servicis i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’orde públic.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web i identifiquen a Correos són propietat d’esta Societat. Tanmateix, els drets d’explotació de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web corresponen a Correos, tal com consta en el “copyright”, pel que no podran ser utilitzats per l’usuari més enllà de les tasques imprescindibles per a l’accés a les utilitats i servicis subministrats a través del lloc web, tret d’autorització expressa de Correos.

L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, fer actes de comunicació pública, transformar o modificar els continguts del lloc web, incloent-hi marques, noms comercials o signes distintius, tret que compte amb l’autorització del titular dels drets, ni a suprimir, manipular o alterar de qualsevol manera el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets.

L’usuari s’ha d’abstindre d’obtindre o intentar obtindre els continguts mitjançant mecanismes diferents dels quals, si escau, s’hagen posat a la seua disposició o, en general, dels quals es facen servir habitualment a Internet sempre que estos últims no comporten un risc de dany o inutilització del lloc web i /o els seus continguts.

Per a accedir a la informació continguda en el lloc web i fer ús dels servicis oferits, els menors d’edat han d’obtindre prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

La responsabilitat en la determinació dels continguts i servicis a què accedixen els menors d’edat correspon a les persones el càrrec de les quals es troben. Com que a través d’internet és possible accedir a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s’informa els usuaris de l’existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts a què poden accedir els menors.

Ús de galletes

CORREOS l'informa que durant la navegació pel Portal s’utilitzen galletes. Les galletes són fitxers o dispositius que es descarreguen en l’ordinador/telèfon intel·ligent/tauleta de l’usuari en accedir a determinades pàgines web per a emmagatzemar i recuperar informació de l’equip terminal. Entre altres funcions, permet emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari a fi de millorar el servici oferit.

L’usuari pot reconfigurar les seues preferències quant a galletes, prestar el seu consentiment a l’ús de galletes o revocar-lo en qualsevol moment utilitzant el seu navegador, pel qual pot permetre, restringir, bloquejar o esborrar les galletes utilitzades des del nostre lloc web.

Per a més informació sobre l’ús de les galletes en este web, pot consultar la nostra la Política de galletes.

Exclusió de responsabilitat i límit de garanties

Les dades, els textos, les informacions, els plecs de condicions, els gràfics o els vincles publicats en el lloc web www.correos.es es recopilen amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones que hi estiguen interessades sense que el seu accés genere relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i Correos. En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, prevaldrà esta última. S’advertix l’usuari que, abans de dur a terme qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, verifique la informació obtinguda posant-se en contacte amb el Departament d'Atenció al client

L’anterior tret d’aquells servicis la contractació dels quals s’oferisca a través del lloc web i el seu accés estiga subjecte a condicions particulars publicades per Correos i acceptades per l’usuari.

Correos exclou, sempre que ho permeta l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjuís produïts o que puguen produir-se en el futur, per defectes tècnics, siga quina siga la seua naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al web. Els enllaços i hipertext que, si escau, possibiliten l’accés a través del lloc web a prestacions i servicis oferits per tercers, no pertanyen ni es troben davall el control de Correos, de manera que esta Societat no es fa responsable ni de la informació que contenen ni de qualssevol efectes que es pogueren derivar d’eixa informació.

Correos no es fa responsable de l’incompliment de cap norma aplicable en què puga incórrer l’usuari durant l'accés al lloc web i/o utilització de les informacions que hi conté. Tampoc no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials registrades o no que, encara que no són propietat de Correos, apareguen en el lloc web.

Correos no garantix la continuïtat del funcionament i la disponibilitat del lloc web. No obstant això, i en la mesura possible, advertirà de les interrupcions que conega amb caràcter previ a què es presenten.

Correos no controla ni garantix l’absència de virus ni de cap altre element en els servicis prestats per tercers als que l’usuari accedisca a través del lloc web, que puguen produir errors o alteracions en el seu programari o maquinari, documents i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. 

Protecció de dades de caràcter personal

La navegació a través de la nostra pàgina web no requerix el seu registre previ. No obstant això, quan vosté visita la nostra pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen, de manera estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc. D’altra banda, certes funcionalitats i/o servicis de la nostra pàgina web exigixen que facilite informació addicional a través del formulari corresponent (p. ex. el seu nom i cognoms, adreça postal o electrònica de contacte, telèfon...). Correos tractarà les seues dades de caràcter personal d'acord amb les condicions publicades a la Política de privacitat web i, si escau, a la Política de protecció de dades que resulte aplicable als diferents servicis sol·licitats.

Legislació i jurisdicció

La legislació aplicable al contingut del lloc web serà l’espanyola, i la jurisdicció, els Jutjats i Tribunals competents a Espanya.

REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de Serveis Digitals)

En compliment de REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de Serveis Digitals), es facilita el següent enllaç com a punt de contacte únic per a Autoritats i Organismes.

En compliment de REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de Serveis Digitals), es facilita el següent enllaç per a la comunicació de continguts il·lícits contemplats als articles 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE.

En compliment de REGLAMENT (UE) 2022/2065 (Reglament de Serveis Digitals), es facilita el següent enllaç per a la comunicació de continguts il·lícits NO contemplats als articles 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE.